Teklif talebinize yönelik hızlı ve kolay bir iletişim kurmak için lütfen isim ve telefon numarınızı girerek aşağıdaki formu bize iletin.

OSGB MEVZUATI

Doğru bir OSGB hizmetinin ortaya koyulması için OSGB ile ilgili tüm kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğlerin güncel olarak takip edilip gerekli yükümlülüklerin uygulanması büyük önem arz etmektedir.

Bu bağlamda sadece müşterilerimiz ile değil aynı zaman da web sitemizin ziyaretçileri ile de mümkün olduğunca bilgi paylaşımı yapmaya özen gösteriyoruz.

LÜTFEN SEÇİM YAPIN.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu

5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK

2821 sayılı Sendikalar Kanunu

2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü

Grev ve Lokavtlarda Mülki İdare Amirlerince Alıncak Önlemlere İlişkin Tüzük

İş Kolları Tüzüğü

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

İşçi ve İşveren Sendika ve Konfederasyonlarının Denetimine İlişkin Tüzük 

Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve Güvenliği  Tüzük

Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak  Tedbirler Hakkında Tüzük
ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ

İşkolları Yönetmeliği

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

Tozla Mücadele Yönetmeliği

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

Asansör Yönetmeliği

İlkyardım Yönetmeliği

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

 
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa Göre İşyeri Sendika Temsilcilerinin Seçilmelerine 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa Göre Sendika Üye Sayılarının ve Her Hizmet 
KolundaYetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların
 Belirlenmesineİlişkin Tebliğ

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ

İşyeri Sendika Temsilcilerinin Faaliyetleri ile Çalışmaya Devam Eden Sendika Yöneticilerine
VerilecekHaftada Bir Gün İznin Kullandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kapsamında Sistem Belgelendirme Konusunda Onaylanmış KuruluşOlarak Türk Standartları Enstitüsünün Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetlerinde Çalışacak Denetim Elemanlarının Görevlendirilmesinde
EsasAlınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ

Türk Standartları Enstitüsünün Kişisel Standardları Enstitüsünün Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
Kapsamında Bulunan Ayak ve Bacak Koruyucuları Konusunda Onaylanmış Kuruluş OlarakGörevlendirilmesine
 Dair Tebliğ

Kişisel Koruyucu Doanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ

Universal Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. nin Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

15/05/2005 Tarihi İtibariyle Kamu Görevlileri Sendikalarının ve Konfederasyonlarının Üye Sayılarınaİlişkin Tebliğ

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği